top of page

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Out of the Box Concepts en op alle rechtsverhoudingen van Out of the Box Concepts met derden, met uitsluiting van algemene voorwaarden van derden.

 

1. Definities/begripsbepalingen
 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Out of the Box Concepts en/of Opdrachtnemer: Out of the Box Concepts (handelsregisternummer 70421056), inclusief aan haar gelieerde (dochter- of zuster-) ondernemingen;

 

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die Out of the Box Concepts een Opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten, welke Opdracht door Out of the Box Concepts is aanvaard;

 

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ter uitvoering van de Opdracht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

 

Opdracht: De uit te voeren werkzaamheden door Out of the Box Concepts voor Opdrachtgever, zoals nader vastgelegd en omschreven in (een bijlage bij) de Overeenkomst;

 

2. Overeenkomst, offerte en acceptatie

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle presentaties van Out of the Box Concepts, offertes ten behoeve van en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Out of the Box Concepts gesloten overeenkomsten, waaronder de (uitvoering van de) Opdracht. Afwijkingen op Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Out of the Box Concepts.

 

2.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Out of the Box Concepts verstrekte gegevens waarop Out of the Box Concepts de offerte baseert. Offertes van Out of the Box Concepts zijn vrijblijvend en twee (2) maanden geldig. Prijsopgaven zijn exclusief btw en kunnen gewijzigd worden op basis van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

2.3 Acceptatie door Opdrachtgever van offertes moet in beginsel schriftelijk gebeuren. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er wel mee instemt dat Out of the Box Concepts begint met het uitvoeren van de Opdracht, of zich zodanig gedraagt dat Out of the Box Concepts redelijkerwijs mag aannemen dat die gedraging geldt als acceptatie,

 

3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Out of the Box Concepts spant zich in om de Opdracht naar beste weten en kunnen zorgvuldig uit te voeren, zoals kan en mag worden verwacht van een redelijk en professioneel handelend opdrachtnemer. Out of the Box Concepts verplicht zich door middel van de Overeenkomst op geen enkele wijze tot het behalen van een bepaald resultaat ten aanzien van de Opdracht. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht, ook ten aanzien van met Opdrachtgever concurrerende ondernemingen.
 

3.2 De Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht door Out of the Box Concepts mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Out of the Box Concepts aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht.
 

3.3 Een door Out of the Box Concepts opgegeven termijn voor het uitvoeren van de Opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien Out of the Box Concepts voorziet dat de omschreven Opdracht niet binnen de door Out of the Box Concepts geraamde tijd kan afronden, zullen partijen in overleg treden over een eventuele verlenging van de Overeenkomst. Out of the Box Concepts stelt Opdrachtgever onverwijld in kennis indien Out of the Box Concepts verwacht dat de Opdracht niet binnen de voorgestelde tijd kan worden afgerond.
 

3.4 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van de verwachting van Opdrachtgeverzijn geen reden voor afkeuring, korting, (schade)vergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst (bijvoorbeeld op grond van dwaling en/of bedrog), wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet onredelijk zijn.
 

3.5 Out of the Box Concepts is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig en deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Out of the Box Concepts verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van Opdrachtgever. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Ook kan Opdrachtgever aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de Opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de Opdracht raakt. Indien nodig voor de werkzaamheden richt Out of the Box Concepts zich naar de werktijden van de onderneming van Opdrachtgever.
 

3.6 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt/gedaan na het sluiten van de Overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 

3.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na afronding van de Opdracht schriftelijk aan Out of the Box Concepts meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht de uitvoering van de Opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

4. Honorarium en kosten

4.1 Opdrachtgever betaalt Out of the Box Concepts een honorarium voor het uitvoeren van de Opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
 

4.2 Bijkomende kosten die Out of the Box Concepts voor de uitvoering van de Opdracht maakt, zoals reis- en verblijfkosten en kosten van derden voor advies worden door Opdrachtgever vergoed, tenzij anders overeengekomen. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, tenzij partijen een opslagpercentage overeenkomen.
 

4.3 Out of the Box Concepts zal voor zover redelijkerwijs mogelijk eventuele meerkosten uiterlijk vier weken voor het verzenden van de desbetreffende factuur aan Opdrachtgever schriftelijk mededelen. Eventueel bezwaar tegen (de hoogte van) dergelijke meerkosten dient Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd aan Out of the Box Concepts kenbaar te maken, binnen 14 dagen na de datum van opgave van de meerkosten door Out of the Box Concepts. Indien bezwaar niet of niet volledig wordt gemaakt binnen de gestelde termijn, wordt Opdrachtgever geacht de meerkosten te hebben aanvaard. Bezwaar ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 

4.4 Wanneer Out of the Box Concepts door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde, onjuiste Opdracht of briefing door Opdrachtgever, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart vergoed door Opdrachtgever, op basis van de gebruikelijk door Out of the Box Concepts gehanteerde prijzen en (uur)tarieven. Out of the Box Concepts zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
 

4.5 Wanneer de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan  kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden.

 

 

5. Facturering en betaling

5.1 Opdrachtgever zal de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, tenzij de factuur anders vermeldt.
 

5.2 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Out of the Box Concepts het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum. Opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.
 

5.3 In overleg met de Opdrachtgever, kan Out of the Box Concepts overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen. Ontvangen voorschotten worden voor de Opdrachtgever gehouden en door Out of the Box Concepts verrekend met de einddeclaratie.
 

5.4 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Out of the Box Concepts totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan Out of the Box Concepts verschuldigd is op grond van de Overeenkomst, volledig zijn voldaan.
 

5.5 Als Opdrachtgever in verzuim is, zijn - onverminderd de overige rechten van Out of the Box Concepts - alle vorderingen van Out of the Box Concepts op Opdrachtgever direct en geheel opeisbaar. Bovendien heeft Out of the Box Concepts in dat geval het recht haar dienstverlening en de uitvoering van de Opdracht op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Out of the Box Concepts kan haar werkzaamheden ook opschorten zolang het voorschot niet is voldaan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Out of the Box Concepts moet maken voor de incasso van haar vorderingen, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever, welke ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 500,- excl. btw.

 

6. Opzegging en beëindiging van de Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het aantal kalendermaanden zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst, ingaande op de Ingangsdatum (de "Initiële Termijn") en kan niet tussentijds worden opgezegd. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als de Initiële Termijn (‘Verlengde Termijn’). De Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk (e-mail) opzeggen tegen het einde van de respectievelijk de Initiële of Verlengde Termijn, met in achtneming van een maand opzegtermijn. De Overeenkomst is niet op andere wijze tussentijds opzegbaar dan vermeld in het voorgaande artikel, tenzij een van de situaties zich voordoet als genoemd in artikel 6.3.
 

6.2 Opdrachtgever kan ten aanzien van Opdrachtnemer geen beroep op dwaling of bedrog doen als grond voor (gedeeltelijke) vernietiging van de overeenkomst.
 

6.3 Een partij kan de Overeenkomst uitsluitend met onmiddellijke ingang tussentijdsopzeggen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd in één van de volgende gevallen:

het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard; of

voor de andere Partij surséance van betaling wordt aangevraagd of aan de andere Partij surséance van betaling wordt verleend; of

de andere Partij een materiële verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt en, na daarop schriftelijk door de andere Partij uitdrukkelijk te zijn gewezen (ingebrekestelling), deze verplichting binnen 14 dagen alsnog niet is nagekomen.
 

6.4 Mocht de Opdrachtgever de Overeenkomst toch opzeggen zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Out of the Box Concepts, of wanneer Out of the Box Concepts de Overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van Out of the Box Concepts redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 

6.5 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Out of the Box Concepts op eigen naam voor de vervulling van de Opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 50% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Opdracht verschuldigd zou zijn.
 

6.6 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Overeenkomst in stand. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: garanties, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, vrijwaringen, geheimhouding, gevolgen van beëindiging, rechtskeuze en geschillenregeling.

 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 Out of the Box Concepts dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk (per aangetekend schrijven) in gebreke te worden gesteld door Opdrachtgever, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel om eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 

7.2 Out of the Box Concepts is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor aan Out of the Box Concepts toerekenbare, directe schade voortvloeiend uit haar uitvoering van de Opdracht. Aansprakelijkheid van Out of the Box Concepts is uitgesloten voor tekortkomingen van al dan niet door Out of the Box Concepts ingeschakelde derden, indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie.
 

7.3 Behalve in geval van opzet of grove schuld van Out of the Box Concepts, is de aansprakelijkheid van Out of the Box Concepts beperkt tot het honorarium van Out of the Box Concepts voor de opdracht, althans dat deel van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is altijd gemaximeerd tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering(en) voor Out of the Box Concepts aanspraak bestaat, met een maximum van €75.000,-. Het bedrag waarvoor Out of the Box Concepts in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de uitkering(en) die Opdrachtgever uit hoofde van eigen verzekering(en) ontvangt. Out of the Box Concepts is nooit aansprakelijk voor gevolgschade van Opdrachtgever (schade als indirect gevolg van de uitvoering van de Opdracht, zoals het uitblijven van opdrachten wegens het behalen van een bepaalde positie in de zoekmachine resultaten).
 

7.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Out of the Box Concepts in verband met de uitvoering van de door Out of the Box Concepts onder de Overeenkomst verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervalt iedere aansprakelijkheid van Out of the Box Concepts na het verloop van twee jaar na voltooiing van de Opdracht, of, in geval van een onvoltooide Opdracht, nadat de Overeenkomst door opzegging of ontbinding is geëindigd.
 

7.5 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Out of the Box Concepts, vrijwaart de Opdrachtgever Out of the Box Concepts voor en tegen - en zal de Opdrachtgever Out of the Box Concepts schadeloos stellen ter zake van - alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Out of the Box Concepts stelt te hebben of jegens Out of the Box Concepts instelt en die (in)direct voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Out of the Box Concepts voor de Opdrachtgever of die anderszins verband houden met de Opdracht, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Out of the Box Concepts lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de Opdracht rusten of komen te rusten op de concreet vormgegeven resultaten (zoals rapporten) (“Werken”), rusten uitsluitend en exclusief bij Out of the Box Concepts, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op een vergoeding hiervoor. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Werken te gebruiken, behoudens schriftelijke toestemming van Out of the Box Concepts of indien dit in het kader van normaal gebruik in overeenstemming is met het doel van de Overeenkomst. Voor dit normale gebruik verleent Out of the Box Concepts aan de Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en eeuwigdurend gebruiksrecht (licentie), onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt uitdrukkelijk niet (mede) verleend aan derden, waaronder begrepen aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij twijfel over invulling van het begrip ‘normaal gebruik’, is de opvatting van Out of the Box Concepts bepalend.
 

8.2 Indien en voor zover de Opdracht ertoe strekt dat Out of the Box Concepts gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht van de Opdrachtgever of een derde ten behoeve van de uitvoering van een opdracht, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten rusten bij de Opdrachtgever of die derde. De Opdrachtgever geeft toestemming aan Out of the Box Concepts om, ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, gebruik te maken van die intellectuele eigendomsrechten op de wijze zoals voor Out of the Box Concepts noodzakelijk. In geval partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen of moeten maken van het intellectuele eigendom van een derde die geen partij is bij de Overeenkomst, dan draagt de partij die het voorstel doet tot het gebruik van die werken, zorg voor de benodigde toestemming.
 

8.3 Indien de Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Out of the Box Concepts en/of derden, dan is de Opdrachtgever voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.
 

8.4 De Opdrachtgever vrijwaart Out of the Box Concepts tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op de rechten van derden. In voorkomende gevallen heeft Out of the Box Concepts het recht de levering aan de Opdrachtgever op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.
 

9. Niet-overname personeel

De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst, geen personeel voor zich laten werken of in dienst nemen dat tijdens het uitvoeren van de Opdracht in dienst is of was bij Out of the Box Concepts of dat op een andere wijze werkzaamheden uitvoert/uitvoerde voor Out of the Box Concepts ten aanzien van de Opdracht, tenzij anders overeengekomen. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever per gebeurtenis een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete van EUR 75.000,- excl. btw verschuldigd.

 

10. Karakter van Overeenkomst

10.1 De Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
 

10.2 Iedere Opdracht geldt als een opdracht alleen aan Out of the Box Concepts. Niemand die bij de dienstverlening is betrokken, waaronder vennoten en hun bestuurders, werknemers en ingeschakelde derden, is persoonlijk jegens de Opdrachtgever gebonden of aansprakelijk, ook als de Opdracht is verleend met het oog op uitvoering door een bepaalde partij of persoon. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing. Het staat Out of the Box Concepts vrij de Opdracht voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten.

 

11. Geheimhouding

Partijen en eventuele door Out of the Box Concepts in het kader van een Overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot algehele geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de Overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen. Iedere Partij zal bij het gebruik van die informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

12. Overige bepalingen

12.1 Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde Opdracht tegelijkertijd aan (een) derde(n) wenst te verstrekken of de Opdracht al eerder aan (een) derde(n) heeft verstrekt, zal hij Out of the Box Concepts hiervan op de hoogte stellen, onder vermelding van de na(a)m(en) van deze derde(n).
 

12.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming en/of met schriftelijke toestemming van Out of the Box Concepts.
 

12.3 In het geval een artikel uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een artikel uit de Overeenkomst, dan gaat het artikel uit de Overeenkomst voor.
 

12.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 

12.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
 

12.6 Op Overeenkomsten tussen Out of the Box Concepts en Opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de (uitvoering van) Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden, worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Versie: 14 september 2020

bottom of page